Slide Background
Dynamisch Testen & Potentieel om te Leren
Focus op cognitief potentieel

Prof.dr.Wilma C.M. Resing
Unit Developmental and Educational Psychology
Institute of Psychology. Leiden University

Project Praktische Toepassing van Dynamisch Testen

Onderzoekers: Prof. dr. Wilma Resing en anderen

dt-praktischIn samenwerking met het Haags Centrum voor Onderwijsbegeleiding (HCO) voert het Dynamisch Testen Lab een onderzoek uit naar Dynamisch Testen met de AnimaLogica (ontwikkeld in het lab door Resing & Stevenson), een test die analogisch redeneren meet. Analogische redeneervaardigheden worden als essentieel voor schools leren beschouwd en staan centraal bij het meten van intelligentie. Ze zijn daarom zeer geschikt voor een algemene inschatting van het leervermogen van een kind. 

Het onderzoek richt zich op de toegevoegde waarde van dynamisch testen in vergelijking met eenmalig statisch testen. Prestaties van basisschoolleerlingen worden vergeleken, waarbij de ene helft van de kinderen statisch wordt getest, de andere helft dynamisch. Elk kind krijgt een voormeting, twee trainingssessies, en een nameting. Tijdens de training krijgen leerlingen gestructureerd hulp aangeboden om de taak goed op te kunnen lossen.  Stap voor stap worden hints gegeven van algemeen naar specifieker en, wanneer nodig, wordt de oplossing voorgedaan en uitgelegd. In de statische conditie worden alleen de voor- en nameting van de  analogietaak aangeboden. Tussendoor lossen de kinderen een andere taak op. 

Doel van dit onderzoek is om een betere inschatting van het leerpotentieel en redeneervermogen van leerlingen te krijgen. Er wordt nagegaan wat de (toegevoegde) waarde van dynamisch testen kan zijn voor de onderwijspraktijk: in hoeverre zijn de testwaarden voorspellend voor later leren en welke instructiebehoefte van de leerling wordt waargenomen.

Daarnaast wordt onderzocht hoe de testmaten samenhangen met de schoolprestaties van de leerlingen. Om de praktische waarde van deze informatie nader te toetsen wordt aan leerkrachten / onderwijsadviseurs gevraagd in hoeverre de statische en/of de dynamische testinformatie zou kunnen bijdragen aan het opstellen van instructie- en handelingsplannen. Op deze manier wordt het mogelijk om na te gaan of dynamisch testuitkomsten aanvullende informatie kunnen bieden.

In vervolgonderzoek wordt gekeken of de dynamische testprestaties overeenkomen met de ideeën van leerkrachten over het potentieel om de leren van de kinderen en met de schoolprestatiebeoordelingen die leerkrachten geven. De gegevens worden gebruikt in het kader van de ontwikkelingen van individuele handelingsplannen en passend onderwijs.

Het onderzoek is uitgevoerd samen met het HCO en met dr. Claire Stevenson.

Related Articles